المان های خنک کننده

برج خنک کننده - برج خنک کننده مدار بسته

المان های خنک کننده


المان های خنک کننده ای که در مرکز تولید برج خنک کننده پیام سرما ، شرکت پیام سرما استفاده میشود، در برابر فرسودگی و آسیب های بیولوژیکی بسیار مقاوم بوده و مطابق استاندارد ASTM-E84-81 می باشند.

این المان ها در برابر آتش هایی تا آهنگ انتشار شعله 5 ، خاصیت خود خاموش کنی دارند.

نوع معمولی این پکینگ ها تا 60 درجه سانتیگراد در برابر حرارت مقاوم می باشند. و برای کاربرد در دماهای بالاتر از انواع دیگری از پکینگ ها استفاده میشود که به صورتی باور نکردنی در برابر حرارت مقاوم هستند.

المان های خنک کننده ای که در مرکز تولید برج خنک کننده پیام سرما ، شرکت پیام سرما استفاده میشود، در برابر فرسودگی و آسیب های بیولوژیکی بسیار مقاوم بوده و مطابق استاندارد ASTM-E84-81 می باشند.

این المان ها در برابر آتش هایی تا آهنگ انتشار شعله 5 ، خاصیت خود خاموش کنی دارند.

نوع معمولی این پکینگ ها تا 60 درجه سانتیگراد در برابر حرارت مقاوم می باشند. و برای کاربرد در دماهای بالاتر از انواع دیگری از پکینگ ها استفاده میشود که به صورتی باور نکردنی در برابر حرارت مقاوم هستند.

المان های خنک کننده ای که در مرکز تولید برج خنک کننده پیام سرما ، شرکت پیام سرما استفاده میشود، در برابر فرسودگی و آسیب های بیولوژیکی بسیار مقاوم بوده و مطابق استاندارد ASTM-E84-81 می باشند.

این المان ها در برابر آتش هایی تا آهنگ انتشار شعله 5 ، خاصیت خود خاموش کنی دارند.

نوع معمولی این پکینگ ها تا 60 درجه سانتیگراد در برابر حرارت مقاوم می باشند. و برای کاربرد در دماهای بالاتر از انواع دیگری از پکینگ ها استفاده میشود که به صورتی باور نکردنی در برابر حرارت مقاوم هستند.

المان های خنک کننده ای که در مرکز تولید برج خنک کننده پیام سرما ، شرکت پیام سرما استفاده میشود، در برابر فرسودگی و آسیب های بیولوژیکی بسیار مقاوم بوده و مطابق استاندارد ASTM-E84-81 می باشند.

این المان ها در برابر آتش هایی تا آهنگ انتشار شعله 5 ، خاصیت خود خاموش کنی دارند.

نوع معمولی این پکینگ ها تا 60 درجه سانتیگراد در برابر حرارت مقاوم می باشند. و برای کاربرد در دماهای بالاتر از انواع دیگری از پکینگ ها استفاده میشود که به صورتی باور نکردنی در برابر حرارت مقاوم هستند.

المان های خنک کننده ای که در مرکز تولید برج خنک کننده پیام سرما ، شرکت پیام سرما استفاده میشود، در برابر فرسودگی و آسیب های بیولوژیکی بسیار مقاوم بوده و مطابق استاندارد ASTM-E84-81 می باشند.

این المان ها در برابر آتش هایی تا آهنگ انتشار شعله 5 ، خاصیت خود خاموش کنی دارند.

نوع معمولی این پکینگ ها تا 60 درجه سانتیگراد در برابر حرارت مقاوم می باشند. و برای کاربرد در دماهای بالاتر از انواع دیگری از پکینگ ها استفاده میشود که به صورتی باور نکردنی در برابر حرارت مقاوم هستند.

برای اطلاع بیشتر از برج خنک کننده پیام سرما با ما در تماس باشید