توزیع آب (sprinkler)

برج خنک کننده - برج خنک کننده مدار بسته

توزیع آب (sprinkler)


در این سیستم آب ورودی توسط لوله قائم مرکزی به کانون توزیع آب انتقال میابد. و پس از آن به وسیله بازو های توزیع آب روی پکینگ توزیع می گردد.

در این سیستم توزیع پرتاب ذرات آب به بیرون کمتر از 0.2 درصد می باشد. این از استاندار های دنیا 1 درصد پایین است.

کیفیت این اتصالات و لوله های آنها تضمین شده است و سال ها به خوبی بهترین عملکرد را ارائه خواهد کرد.

در این سیستم آب ورودی توسط لوله قائم مرکزی به کانون توزیع آب انتقال میابد. و پس از آن به وسیله بازو های توزیع آب روی پکینگ توزیع می گردد.

در این سیستم توزیع پرتاب ذرات آب به بیرون کمتر از 0.2 درصد می باشد. این از استاندار های دنیا 1 درصد پایین است.

کیفیت این اتصالات و لوله های آنها تضمین شده است و سال ها به خوبی بهترین عملکرد را ارائه خواهد کرد.

در این سیستم آب ورودی توسط لوله قائم مرکزی به کانون توزیع آب انتقال میابد. و پس از آن به وسیله بازو های توزیع آب روی پکینگ توزیع می گردد.

در این سیستم توزیع پرتاب ذرات آب به بیرون کمتر از 0.2 درصد می باشد. این از استاندار های دنیا 1 درصد پایین است.

کیفیت این اتصالات و لوله های آنها تضمین شده است و سال ها به خوبی بهترین عملکرد را ارائه خواهد کرد.

در این سیستم آب ورودی توسط لوله قائم مرکزی به کانون توزیع آب انتقال میابد. و پس از آن به وسیله بازو های توزیع آب روی پکینگ توزیع می گردد.

در این سیستم توزیع پرتاب ذرات آب به بیرون کمتر از 0.2 درصد می باشد. این از استاندار های دنیا 1 درصد پایین است.

کیفیت این اتصالات و لوله های آنها تضمین شده است و سال ها به خوبی بهترین عملکرد را ارائه خواهد کرد.

در این سیستم آب ورودی توسط لوله قائم مرکزی به کانون توزیع آب انتقال میابد. و پس از آن به وسیله بازو های توزیع آب روی پکینگ توزیع می گردد.

در این سیستم توزیع پرتاب ذرات آب به بیرون کمتر از 0.2 درصد می باشد. این از استاندار های دنیا 1 درصد پایین است.

کیفیت این اتصالات و لوله های آنها تضمین شده است و سال ها به خوبی بهترین عملکرد را ارائه خواهد کرد.

برای اطلاع بیشتر از برج خنک کننده پیام سرما با ما در تماس باشید