سیستم فن (FAN)

برج خنک کننده - برج خنک کننده مدار بسته

سیستم فن (FAN)


فن به کار رفته در برج ها از نوع جریان محوری بوده و از آلیاژ سبک آلومینیوم ساخته شده است. تیغه های این فن ها پهن و به شکل Air Foil می باشند.

ما در برج های خنک کننده ای که در این مرکز ارائه می شود، فن هایی را مورد استفاده قرار می دهیم که توانایی ارائه بیشترین بازده در سخت ترین شرایط را دارد. تیغه های پهن و سرعت کم باعث شده تا مکش هوای لازم با حداقل آلودگی صوتی انجام گیرد. لازم به ذکر است که زاویه تیغه ها بسته به نیاز قابل تنظیم است.

فن به کار رفته در برج ها از نوع جریان محوری بوده و از آلیاژ سبک آلومینیوم ساخته شده است. تیغه های این فن ها پهن و به شکل Air Foil می باشند.

ما در برج های خنک کننده ای که در این مرکز ارائه می شود، فن هایی را مورد استفاده قرار می دهیم که توانایی ارائه بیشترین بازده در سخت ترین شرایط را دارد. تیغه های پهن و سرعت کم باعث شده تا مکش هوای لازم با حداقل آلودگی صوتی انجام گیرد. لازم به ذکر است که زاویه تیغه ها بسته به نیاز قابل تنظیم است.

فن به کار رفته در برج ها از نوع جریان محوری بوده و از آلیاژ سبک آلومینیوم ساخته شده است. تیغه های این فن ها پهن و به شکل Air Foil می باشند.

ما در برج های خنک کننده ای که در این مرکز ارائه می شود، فن هایی را مورد استفاده قرار می دهیم که توانایی ارائه بیشترین بازده در سخت ترین شرایط را دارد. تیغه های پهن و سرعت کم باعث شده تا مکش هوای لازم با حداقل آلودگی صوتی انجام گیرد. لازم به ذکر است که زاویه تیغه ها بسته به نیاز قابل تنظیم است.

فن به کار رفته در برج ها از نوع جریان محوری بوده و از آلیاژ سبک آلومینیوم ساخته شده است. تیغه های این فن ها پهن و به شکل Air Foil می باشند.

ما در برج های خنک کننده ای که در این مرکز ارائه می شود، فن هایی را مورد استفاده قرار می دهیم که توانایی ارائه بیشترین بازده در سخت ترین شرایط را دارد. تیغه های پهن و سرعت کم باعث شده تا مکش هوای لازم با حداقل آلودگی صوتی انجام گیرد. لازم به ذکر است که زاویه تیغه ها بسته به نیاز قابل تنظیم است.

فن به کار رفته در برج ها از نوع جریان محوری بوده و از آلیاژ سبک آلومینیوم ساخته شده است. تیغه های این فن ها پهن و به شکل Air Foil می باشند.

ما در برج های خنک کننده ای که در این مرکز ارائه می شود، فن هایی را مورد استفاده قرار می دهیم که توانایی ارائه بیشترین بازده در سخت ترین شرایط را دارد. تیغه های پهن و سرعت کم باعث شده تا مکش هوای لازم با حداقل آلودگی صوتی انجام گیرد. لازم به ذکر است که زاویه تیغه ها بسته به نیاز قابل تنظیم است.

برای اطلاع بیشتر از برج خنک کننده پیام سرما با ما در تماس باشید